Pravidla promotion „V banku BACCO jsou miliony!“

 • Vyhlašovatel

  Vyhlašovatelem promotion „V banku Bacco jsou miliony!“ (dále jen „Promotion“) je společnost DanCzek Teplice a. s. se sídlem Tolstého 474/1, Řetenice, 415 03 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 873, IČ: 25004255 (dále jen „Vyhlašovatel“).

 • Organizátor

  Organizátorem promotion „V banku Bacco jsou miliony!“ (dále jen „Promotion“) je společnost Mediarex Communications, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 88188, IČ: 26699249 (dále jen „Organizátor“). Organizátor jako provozovatel promotion zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu promotion.

 • Termín a místo konání promotion

  Promotion probíhá v termínu od 1. 6. 2019 do 29. 7. 2019 včetně (dále jen „Doba konání promotion“) na území České republiky. Dne 29.7.2019 proběhne poslední otevíraní obálky s výherním číslem. Do soutěže budou zařazeny ty tipy, které Česká pošta doručí do soutěžního P.O. Boxu nejpozději do pondělí 29.7. do 10h.

 • Podmínky účasti v promotion

  Účastníkem promotion se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se zúčastní v uvedeném období promotion a splní všechny jeho podmínky.

 • Zapojení do promotion:

  Zákazník se zapojí do promotion následně:
  • U svého prodejce/trafiky získá herní leták.
  • Zakoupí 5 ks soutěžního výrobku – jakékoli cigarety Bacco.
  • Na herním letáku křížkem označí 5 (slovem: Pět) čísel z celkem 15 (slovem: Patnácti) soutěžních čísel, o nichž předpokládá, že budou v týdnu zveřejnění výherní čísla.
  • Zaškrtne také 1 (slovem: Jedno) prémiové číslo, o němž předpokládá, že bude v týdnu zveřejnění správné kombinace prémiové!
  • Na herním letáku zákazník vyplní své jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu (volitelně také e-mailovou adresu) a zaškrtne a podpisem potvrdí dvakrát souhlas se zpracováním svých osobních údajů (souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení je povinný a bez něj nemůže být zákazník zařazen do promotion).
  • Leták přeloží, do vzniklé obálky vloží 5 (slovem: Pět) horních částí, odstraní krycí pásky na okrajích letáku a zalepí.
  • Zalepenou obálku pošle poštou – poštovné neplatí, je uhrazeno!


 • Výhry, určení výherců, distribuce výher

  Po ukončení každého kalendářního týdne promotion je u notáře v bezprostředně následující pondělí otevřena zapečetěná obálka s předem nastavenými výherním číslem právě uplynulého týdne. Každý zákazník, který v uplynulém hracím týdnu výherní číslo tipl správně, získává výhru. Do výběru výher jsou zařazeny všechny letáky, které do P. O. Boxu pošta doručí v průběhu uplynulého týdne a také v pondělí nového týdne a které splňují všechny výše uvedené náležitosti.

  První otevření obálky s výherním číslem u notáře proběhně v pondělí 10.6.2019 a v úterý 11.6.2019 budou zveřejněni výherci na soutěžní stránce www.milionyvbanku.cz.

  Výhry přináleží výhercům následovně:
  • každý zákazník, který správně tipnul celé pěticiferné výherní číslo a k tomu správné prémiové číslo, vyhrává částku 50 000 Kč (plus srážkovou daň z této výhry, kterou odvede organizátor)
  • každý zákazník, který správně tipnul celé pěticiferné výherní číslo, vyhrává částku 10 000 Kč
  • každý zákazník, který správně tipnul čtyřciferné číslo ze soutěžního čísla, vyhrává částku 5 000 Kč
  • každý zákazník, který správně tipnul tříciferné číslo ze soutěžního čísla, vyhrává částku 1 000 Kč

  S oprávněnými výherci se neprodleně spojíme a dohodneme konkrétní podmínky čerpání.

  Pro tipující: tipuje se číslo, ne číslice.

  Příklad:
  pokud je výherní číslo 1 2 3 4 5 a prémiové 6:
  • Kdo tipne toto číslo a číslo prémiové, vyhrává 50 000 Kč
  • kdo tipne 1 2 3 4 5, vyhrává 10 000 Kč
  • kdo tipne 1 2 3 4 NEBO 2 3 4 5, vyhrává 5 000 Kč
  • kdo tipne 1 2 3 NEBO 2 3 4 NEBO 3 4 5, vyhrává 1 000 Kč


 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Svým zapojením do promotion vyjadřuje zákazník svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly promotion a současně uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy společnosti DanCzek Teplice a. s. se sídlem Tolstého 474/1, Řetenice, 415 03 Teplice, IČ: 25004255 (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email k marketingovým účelům, tzn. nabízení výrobků a služeb a dále pak pro potřeby vyhodnocení tohoto promotion. Tento souhlas účastník promotion poskytuje na dobu 5 let.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora, společnosti Mediarex Communications, s.r.o., Loretánská 13, 118 00 Praha 1, IČ: 26699249

  Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to mailem na adresu soutez@mediarex.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů na přenositelnost osobních údajů. Účastník má dále právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za splnění zákonných požadavků má účastník i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

 • Ostatní ujednání

  Svým zapojením do promotion vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním tohoto promotion, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Zákazník uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání promotion.

  Do promotion budou zařazeni všichni zákazníci, kteří splní pravidla promotion. Zákazník bude z promotion vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly promotion a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nehraje v duchu fair play. Do promotion nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také zákazník, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně, nebo který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby s vyhodnocením promotion. V případě vyloučení zákazníka z promotion z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový zákazník stane i přes uvedené skutečnosti výhercem, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

  Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v promotion a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce s promotion spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli zákazníka z promotion v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že zákazník jedná v rozporu s pravidly promotion a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nehraje v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla zákazníku vzniknout.

  Případné námitky k průběhu promotion lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení promotion. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

  Účastník promotion nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v promotion či výhry soudní cestou je vyloučeno. Promotion nemá charakter veřejného příslibu.

  Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.

  Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla promotion, a to i v době jeho průběhu, změnit dobu jeho trvání, tj. zejména promotion v jeho průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Vyhlašovatel či Organizátor.

  Více informací o promotion a případné změny pravidel budou zveřejněny na webu www.milionyvbanku.cz a další informace na telefonním čísle 473 030 777 (v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hodin).

  Úplná pravidla promotion jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.milionyvbanku.cz

  V Teplicích dne 31. 5. 2019